top of page

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR FAU VED FRIDALEN SKOLE

Oppdatert vår 2021

 


Innhold:
§ 1 Foreningens navn
§ 2 Formål
§ 3 Arbeidsoppgaver
§ 4 Møter
§ 5 Vedtak
§ 6 Valg av foreldrerådets arbeidsutvalg
§ 7 Styret
§ 8 Taushetsplikt
§ 9 Konflikter
§ 10 Økonomi
§ 11Rektors rolle
§ 12 Samarbeid med andre utvalg
§ 13 Vedtektsendringer
§ 14 Valgkomite
§ 15 Årsmøte
§ 16 Ekstraordinært årsmøte
§ 17 Juridisk person

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: FAU ved Fridalen skole

§ 2 Foreningens formål
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal være et bindeledd mellom hjemmet og skolen. FAU
skal være et samlende utvalg med alle elevers beste i fokus. FAU skal fremme foreldrenes felles
interesser og bidra til at elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt
skolemiljø.
FAU skal legge til rette for trivsel og et godt læringsmiljø for alle elever.
FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre.


§ 3 Arbeidsområder
FAU velger selv sine arbeidsområder, såfremt disse er i tråd med FAU sitt formål og ikke dreier
seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller enkeltansatte i skolens personale.
Det skal opprettes arbeidsgrupper for håndtering av FAU sine arbeidsområder.
For hver arbeidsgruppe skal det velges en leder som har ansvar for fremdrift og koordinering.
Det skal føres referat fra gruppens møter, og referat skal deles med FAU leder.


§ 4 Møter
FAU sin funksjonstid er fra det første møtet om høsten til det første møtet neste skoleår
(årsmøtet, se § 15).
Møter bør avholdes en gang per måned. Møteplan for skoleåret settes opp i årsmøtet. Det
avholdes ikke møter i juni og desember.
Det kan kalles inn til ekstraordinære møter dersom leder finner det nødvendig eller dersom
minst fire representanter krever det.
Sakslisten utarbeides av styret etter innspill fra representantene, rektor og SU. Innspill til
sakslisten bør skje senest to uker før møtet.
Innkalling med saksliste skal være kjent for FAU-representantene og rektor en uke før møtet.
Alle møter skal referatføres. Utkast til referat skal sendes til representantene i rimelig tid før
neste møte. Referatet godkjennes på møtet, og legges så ut på skolens hjemmeside.

§ 5 Vedtak
Det kan kun fattes vedtak i saker som er kunngjort i innkallingen.
FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av representantene er til stede.
Forutsatt at innkallingen er gyldig, vil vedtak kunne treffes ved alminnelig flertall. For
vedtektsendringer gjelder særskilte regler, se § 13
Hver klasse er stemmeberettiget med en`stemme via sin hovedrepresentant. Ved frafall kan
dette ansvaret delegeres til klassens vara representant Ved stemmelikhet avgjør leders
stemme.
En FAU-representant kan ikke delta i behandling av, eller avgi stemme i saker der
representanten er inhabil. Klassen skal i slike tilfeller være representert ved sin vara.


§ 6 Valg av foreldrerådets arbeidsutvalg
Foreldrerådet består av alle foreldre ved skolen. Foreldrerådet velger representanter til
foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Det skal velges en hovedrepresentant og en vararepresentant for hver klasse. Representantene
velges for to år om gangen. Det bør tilstrebes minoritetsspråklig representasjon. FAU-representantene skal velges i god tid før årsmøtet.
Det kreves ikke kontingent i arbeidsutvalget og det utbetales ikke honorar for verv.

§ 7 Styret
Styret velges av årsmøtet og består av leder, nestleder, kasserer og sekretær. Styremedlemmer velges for ett år om gangen. Styremedlemmer kan stille til gjenvalg, og det oppfordres til at styremedlemmer sitter i 2 år for å sikre kontinuitet i styret. Leder er ansvarlig for driften av FAU, møteledelse og for å representere FAU utad. Leder skal
sørge for god dialog og tett samarbeid med skolens ledelse.
Styret skal bistå leder i følgende oppgaver:
● planlegging, gjennomføring og referatføring av møter
● oppfølging av arbeidsgruppene
● administrering og føring av nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til § 7.
Nestleder skal tre inn i leders sted dersom leder må trekke seg fra vervet.


§ 8 Taushetsplikt
FAU representantene har taushetsplikt etter opplæringsloven §15-1 og Forvaltningsloven
§13-13e. Informasjon om personlige forhold som er mottatt i kraft av å være FAU-representant
skal ikke videreformidles til andre. Saker som behandles i FAU skal anonymiseres.

§ 9 Konflikter
FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det skal være høyde
for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg
saklige og ha alle elevers beste i fokus.
For saker som drøftes uten at det tas beslutninger, skal de ulike synene fremgå av møtereferatet.
For saker hvor det skal fattes vedtak vil flertallet avgjøre, så lenge FAU er vedtaksdyktig i det
aktuelle møtet.
I forkant av alle avstemminger har FAU-representanten ansvar for å søke forankring for sitt standpunkt hos foreldrene som vedkommende representerer.


§ 10 Økonomi
FAU finansierer selv sin virksomhet gjennom inntekter fra arrangement som FAU sørger for eller
som FAU har tildelt andre. Tiltak og arrangement som FAU har tildelt andre forutsettes
selvfinansiert, med mindre FAU på forhånd har samtykket i utgiftsdekning. Overskudd fra
arrangement skal tilbakeføres til FAU dersom annet ikke er avtalt. Det føres regnskap med bilag
for FAU sine inntekter og utgifter. Regnskapet revideres av FAU-revisor.
Leder kan forplikte FAU økonomisk for opptil kr 2.000 pr enkeltsak, og for opptil kr 5.000 pr
enkeltsak sammen med ett av de andre styremedlemmene. For økonomiske forpliktelser utover kr 5.000 pr enkeltsak kreves vedtak i FAU.

§ 11 Rektors rolle
FAU er foreldrenes organ, men ved behov for informasjon direkte fra skolens ledelse kan rektor
inviteres til møter i FAU. Rektor skal slik legge til rette for god kommunikasjon og et godt
hjem-skole-samarbeid.


§ 12 Samarbeid med andre utvalg
På årsmøtet velger FAU to representanter til samarbeidsutvalget (SU) og to representanter til
Skolemiljøutvalget (SMU.) Leder for FAU skal være en av representantene i SU.
FAU kan beslutte at saker skal oversendes til SU eller SMU for videre behandling.


§ 13 Vedtektsendringer
FAUs vedtekter fastsettes av FAU.
Endring av vedtekter kan kun skje i årsmøtet og krever ⅔ flertall i vedtaksdyktig FAU.
Forslag til endring skal gjøres kjent for representantene i tråd med reglene for gyldig innkalling etter § 4.

§ 15 Årsmøtet og årsmøtets oppgaver
Det første møtet på høsten skal være et årsmøte.
Saker for årsmøtet er:
● Valg av FAU styre og revisor
● Valg av representanter til SU og SMU
● Gjennomgang av årsmelding
● Behandle revidert regnskap og vedta budsjett,
● Gjennomgang av vedtekter og eventuelle vedtektsendringer
● Møteplan for skoleåret
Foreldrerådet har møterett i årsmøtet.


§ 16 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret , eller minst 1/3 av de stemmeberettigede
representanter krever det.


§ 17 Juridisk person
Arbeidsutvalget er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset
ansvar for gjeld.

bottom of page