1 Foreningens navn   

FAU ved Fridalen skole

2 Formål

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU skal også arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Ifølge opplæringslovens paragraf 11-4 skal alle foreldre som har barn i grunnskolen bidra til dette formålet.

 

3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

4 Medlemmer og valg

FAU består av en foreldrerepresentanter og en vararepresentant fra hvert klasse.

FAU-representantene velges for to år om gangen.

Minst en av FAU-representantene bør ha minoritetsspråklig bakgrunn.

Av hensyn til arbeidsmengden bør FAU-representantene ikke også være foreldrekontakter.

For å sikre at FAU blir bredt sammensatt bør ikke en og samme person være FAU-representant for mer enn ett alderstrinn, selv om vedkommende har barn på flere trinn.

Foreldrekontaktene på hvert alderstrinn sørger for valg av nye FAU-representanter senest ved utgang av juni hvert år. FAU-representanter for 1. alderstrinn velges på informasjonsmøtet for de nye elevenes foreldre (normalt i juni måned), alternativt på foreldremøte som skolen arrangerer like etter skolestart.

Etter valget skal det umiddelbart sendes skriftlig melding til FAU sin Leder om hvem som er valgt fra de ulike alderstrinn. Denne meldingen skal minst inneholde følgende opplysninger om hver representant:

Navn,

Klasse/gruppe,

Telefon (privat/arbeid/mobil),

Eventuell e-post adresse,  

Informasjon om vedkommende er hoved- eller vararepresentant.

5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 

6 Kontingent og honorar

Det kreves ikke kontingent i foreningen og det utbetales ikke honorar for verv.

 

7 Styret

Styret i FAU består av Leder, Nestleder, Kasserer og Sekretær.

På Årsmøte i august velges Leder, Nestleder, Kasserer og Sekretær. Det anbefales at de som stiller til valg som leder er forespurt på våren semesteret før.

I tillegg velger FAU en FAU-revisor og et medlem som skal være SU-representant sammen med FAU-lederen. SU-representanten kan være et styremedlem utenom leder.

Leder er ansvarlig for driften av FAU. Han/hun planlegger møter og forbereder saker, og leder møtene i FAU. Leder er det daglige bindeleddet mellom skolen og FAU, og post og andre meddelelser til FAU adresseres til Leder. Det er Leder som uttaler seg til offentligheten på vegne av FAU. Leder er også medlem av SU.

Leder er sammen med resten av styret ansvarlig for årsmeldingen som skal behandles i Årsmøtet.

Nestleder samarbeider tett med Leder om det daglige arbeidet, og trer inn i Leders sted dersom Leder melder frafall.

Kasserer er ansvarlig for den økonomiske driften, bankkontoen og regnskapsføringen i FAU. Kasserer har ikke disposisjonsrett over FAU sine midler alene, men kan sammen med Leder forplikte FAU for opptil kr 5.000 pr enkeltsak (se artikkel 7 nedenfor). Før siste møte før sommerferien fremlegger Kasserer et foreløpig regnskap for FAU-revisor. Etter at FAU-revisor har godkjent regnskapet, fremlegges et endelig regnskap og revisors erklæring for godkjenning av FAU. Normalt skjer dette på Årsmøtet.

Sekretær er ved behov behjelpelig med å skrive referater fra hvert møte og oppdaterer kontinuerlig oversikten over FAU- representanter og klassekontakter.

8 Funksjonstid

FAU sin funksjonstid er fra det første FAU møtet om høsten til det første FAU møtet neste skoleår. Dersom både en FAU-representant og vararepresentanten på et alderstrinn går ut av FAU i løpet av skoleåret, velger foreldrene på alderstrinnet nye representanter som erstatning for de som gikk ut.

Tilsvarende gjelder internt i FAU for styrevervene. Hvis et styremedlem og vedkommende vararepresentant slutter i løpet av skoleåret, velger FAU blant de resterende FAU-representantene hvem som skal erstatte dem i styret. 

9 Virksomhet og delegasjon

FAU velger selv hvilke saker og saksområder FAU skal engasjere seg i. Satsningsområdene fordeles på interne arbeidsgrupper som opprettes tidlig på høsten. Alle FAU-representantene bør være med i en arbeidsgruppe, da det praktiske arbeidet i FAU skjer der. Gruppelederne utarbeider mandat for hver sin gruppe, og sørger for at mandatet godkjennes av FAU. Gruppeleder sørger også for fremdrift og koordinering internt i gruppen, og rapporterer til FAU i hvert møte.

FAU-revisor går gjennom det foreløpige regnskapet ved årets slutt for å verifisere at gyldige bilag finnes til alle kontoføringer i regnskapet. Det er ikke nødvendig med revisorutdanning for dette vervet. Alle avvik drøftes med Kasserer, og regnskapet justeres eventuelt før FAU-revisor legger frem sin erklæring om at regnskapet anbefales godkjent av FAU i Årsmøtet.

10 Møtevirksomhet

FAU bør normalt ha 1 møte pr måned i løpet av skoleåret. For øvrig skal Leder innkalle til FAU-møte når han/hun finner det nødvendig eller når minst 4 medlemmer krever det. Innkalling med saksliste til møtene i FAU sendes via e-post og elevenes meldemapper/ranselpost med minst 1 ukes varsel. Ved forfall er FAU-representantene selv ansvarlige for å varsle vararepresentanten.

Kopi av innkallingen sendes rektor. I saker der det er naturlig kan rektor inviteres til å holde innlegg på FAU-møtet.

Faste punkter på sakslisten er godkjenning av innkalling, referat fra forrige møte, orientering fra gruppelederne, og avtale om neste møte.

Et vedtak i FAU er gyldig når minst halvparten av de fremmøtte medlemmer og vararepresentanter har stemt for, forutsatt godkjent innkalling. Alle valg og avgjørelser, bortsett fra vedtektsendringer, treffes ved alminnelig flertall. Ved eventuell stemmelikhet avgjør lederens stemme.

Det føres referat fra møtene. Referatet distribueres i løpet av en uke til alle faste medlemmer og til rektor. Referatet legges frem for godkjenning på neste møte.

VEDTEKTER


11 Årsmøtet og årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet, som holdes hvert år i august måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 ukers varsel. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til leder senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet og fremgår av innkallingen.

 

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, men stemmegivning kan skje ved fullmakt.

 

Møteleder er Leder eller Nestleder ved Leders frafall.

 

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten.

 

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

 

Årsmøtet skal:

1.         Behandle årsmelding

2.         Behandle regnskap i revidert stand

3.         Behandle innkomne forslag

5.         Vedta budsjett

6.         Velge: Nestleder, kasserer, sekretær og revisor

12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

13 Økonomi

FAU finansierer selv sin virksomhet ved inntekter fra arrangement som FAU forestår eller som FAU har tildelt andre. Tiltak og arrangement som FAU har tildelt andre forutsettes selvfinansiert, med mindre FAU på forhånd har samtykket i utgiftsdekning. Overskudd fra arrangement som FAU har tildelt andre, disponeres av Kassereren dersom annet ikke er avtalt. Det føres regnskap med bilag for FAU sine inntekter og utgifter. Regnskapet revideres av FAU-revisor.

Leder har myndighet til å forplikte FAU økonomisk for opptil kr 2.000 pr enkeltsak alene, og for opptil kr 5.000 pr enkeltsak sammen med ett av de andre styremedlemmene. For økonomiske forpliktelser utover kr 5.000 pr enkeltsak kreves vedtak i FAU.

14 Kommunikasjon mellom FAU og andre organer

I saker som dreier seg om enkeltpersoner har FAU-representantene taushetsplikt.

Samarbeidsutvalget (SU): FAU kan vedta at saker oversendes til SU for videre behandling. På samme måte kan SU be om at saker tas opp i FAU. Rektor kan dessuten be om at saker tas opp i FAU uten å ta det opp i SU først.

Rektor: Det er en forutsetning for konstruktivt samarbeid at rektor og Leder av FAU kommuniserer godt. De bør ha mulighet til å ta uformell kontakt med hverandre til enhver tid når det anses nødvendig.

Foreldrekontaktene: Foreldrekontaktene på hvert alderstrinn skal først forsøke å løse saker innenfor sin egen gruppe og sitt eget alderstrinn. Hvis dette ikke lykkes, eller hvis sakene har generell betydning for flere alderstrinn, kan saker bringes inn for FAU for behandling der. FAU kan også bruke foreldrekontaktene som kommunikasjonskanal når saker ønskes diskutert blant foreldrene, eller ved mobilisering av frivillige til spesielle arrangementer.

Andre: Leder av FAU, eller personer som han/hun utpeker, uttaler seg på vegne av FAU til presse, politikere og offentligheten for øvrig.

 

15 Vedtektsendring

Endringer i vedtektene er gyldige når de er godkjent av 2/3 av de fremmøtte FAU-representantene, forutsatt godkjent innkalling.

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

16 Oppløsning, sammenslutning og deling

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas.

 

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme ved at midlene overføres Fridalen skole der midlene skal disponeres i samråd og etter godkjenning av elevrådet. Ved nedlegging av Fridalen skolen vil eventuell formue deles mellom FAU til skolene som overtar Fridalen skole sine elever.

 

Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning.

 

Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 13. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens eventuelle kreditorer.